1964-1969

Team 1

De biljartvereniging is op 1 oktober 1964 opgericht. Het verhaal gaat dat dit na de Hoogmis in Café Coppes te Bergharen heeft plaats gevonden. De bedachte naam geeft problemen omdat er in de Maas en Waalse competitie al een vereniging is met dezelfde naam. Hent Lowiessen secretaris van de M&W competitie, belt kastelein Max Coppes op en stelt voor om de vereniging “Biljartvereniging De Vriendenkring” te noemen. Max gaat hiermee akkoord.

 

De leden van het eerste uur zijn:
Han v/d Berg (vz)
Toon Verploegen (secr/penningm)
Cor v/d Berg
Gradus Coppes
Max Coppes
Bart de Leeuw
Han de Leeuw
Frans van Summeren

 

De contributie wordt vastgesteld op fl. 0,25 per week.
Van 1964 tot 1973 is er weinig over de biljartclub bekend. Men vindt het in die tijd niet nodig om iets te notuleren. Er is gelukkig wel een fotoboek. De eerste foto’s zijn van 1966 van het 1e en 2e team. Het 1e teamkampioen wordt in 1966 klasse kampioen.

1970-1973

Feest 1966-1

Van 1970 tot 1973 is er op papier, niets terug te vinden. Men vindt het in die tijd niet nodig om iets te notuleren. Er is gelukkig wel een fotoboek. 

 

 

 

1973

Feest 1966-2

Wim Sommerdijk bedankt als voorzitter. Toon de Vree wordt door het bestuur kandidaat gesteld. De vergadering stemt hiermee in (14 vóór, 1 blanco, 1 geen mening en 1 tegen). Toon gaat meteen als voorzitter van de vergadering aan de slag. Cub Theunissen gaat zich weer met het secretariaat bezig houden. In al die jaren is er nog nooit een kascontrole uitgevoerd. Toon Verploegen had als penningmeester echter alle stukken netjes bewaard zodat Cub van Dinteren en Jan van Hout hun werk als controleurs voor de eerste keer kunnen uitvoeren. Alles blijkt prima te kloppen. Er is een batig saldo van fl. 976,25.
De feestavond vindt plaats bij de Vrijboom in Beuningen. Het vervoer is erg luxe, met de bus van Bertus de Haan. Het is gebruikelijk om poedelgeld te innen. Er blijven echter enkele teams in gebreke. Ook vindt men dat een poedel van een goede speler duurder moet zijn dan van een mindere speler. Het laatste woord is hierover nog niet gesproken. De onderlinge competitie wil niet erg vlotten. Er zijn enkele spelers die voor hun partij niet op komen dagen. Er wordt besloten om voor de onderlinge competitie aparte reglementen te gaan hanteren.

In de vergadering van juli wordt een minuut stilte in acht genomen vanwege het overlijden van Jan van Boekel. In plaats van bloemen schenkt de vereniging vier gelezen missen. Het bestuur is op bezoek geweest bij Piet Derksen, die wegens ziekte in het Dr. Spanjerkliniek verblijft.
Tijdens een partijtje biljarten kunnen de gemoederen hoog oplopen, Zoals bij de uitwisselingswedstrijd met Rozendaal. In het clubhuis aldaar vinden twee familieleden van de Vriendenkring het nodig om hun familievete daar ter plaatse uit te vechten. Zelfs de chauffeur van de bus wordt gemolesteerd. Het bestuur laat het bij een berisping, maar dreigt met royement als het nog een keer gebeurd.
Het poedelgeld ligt te moeilijk en wordt afgeschaft. Hierdoor wordt de contributie met fl. 1,50 verhoogd naar fl. 4,00 per maand.

 

 

1974

In de vergadering wordt een minuut stilte in acht genomen vanwege het overlijden van Piet Sommerdijk. Er worden voorbereidingen getroffen om op 4 oktober het 10-jarig bestaan te vieren. Het bestuur wordt uitgebreid met Gradus Coppes en Dick Schlüter. Het reglement dat het bestuur heeft opgesteld voor de onderlinge competitie wordt door de vergadering aangenomen. Alleen ziekte is een geldige reden om af te zeggen, anders is de partij onherroepelijk verloren. Tijdens de onderlinge competitie wil het echter weer niet vlotten. Er wordt nu afgesproken dat men bij afwezigheid een boete van fl. 2,50 moet betalen.

1975

FinaleMenW

Het 4e team wordt in de Maas en Waalse Bond kampioen. Onder grote belangstelling worden ze ook nog algemeen kampioen door de andere klassekampioenen te verslaan. Het 1e team wordt in de competitie “geflikt” doordat er door de tegenstander onsportief wordt geteld, waardoor het kampioenschap aan hun neus voorbij gaat. In de vergadering wordt in stemming gebracht of men in de Maas en Waalse competitie wil blijven of naar KNBB District Nijmegen overgaat. De uitslag is 8 stemmen voor Maas en Waal en 7 voor Nijmegen. Volgens het verslag van de vergadering laait de discussie hoog op en vallen er harde woorden.

De opkomst is matig op de vergadering van 4 juli. Er wordt besloten om de onderlinge competitie niet verder uit te spelen.De voorzitter doet een oproep om nieuwe leden te werven, omdat er anders niet met 4 teams aan de M&W competitie kan worden deelgenomen. 

Op 30 juli wordt er weer een vergadering belegd, deze is zelfs boete plichtig. Het resultaat is dat iedereen aanwezig is. Er staat een belangrijk punt op de agenda n.l. verandering van clubhuis. Voordat dit punt aan de orde komt, wordt er een minuut stilte in acht genomen i.v.m. met het overlijden van Piet Derksen.
De familie Coppes heeft besloten per 1 sept 1975 hun café te sluiten, hierdoor is de vereniging na 11 jaar genoodzaakt naar een andere locatie uit te kijken. Het bestuur heeft overeenstemming kunnen bereiken met de familie Derksen om voor één jaar op proef in café “De Tolbrug” te gaan biljarten. Hiervoor dienen ze een groot biljart aan te schaffen en voor het onderhoud zorg te dragen. Een andere optie is om te gaan biljarten bij van Vuren in “De Oude Stal”.

De stemming van de ledenvergadering is 14 stemmen voor “De Tolbrug”, 4 voor “De Oude Stal” en 3 ongeldig. De voorzitter geeft aan dat hij blij is dat de beslissing rond is en dat er een eind komt aan de “onsmakelijke geruchten” en de “schaapstal” bijeen blijft.

Doordat Gerrit Derksen, Geert Hendriks en Jan Hermsen mee gaan biljarten kan er toch met 4 teams gestart worden.
Op 29 augustus is het afscheid van de oude speelgelegenheid bij café Coppes. De voorzitter biedt de familie Coppes een schemerlamp aan als aandenken.

1976

Er dienen zich drie nieuwe leden aan Frans van Hout, Gijs Hendriks en Antoon Verwaaijen. De vergadering beslist om bij het KNBB District Nijmegen te gaan biljarten (12 voor, 7 tegen). Men is minder te spreken over het biljart. Na overleg met de familie Derksen komt er een nieuw laken op het biljart en komt er een betonnen vloer. Bij acclamatie wordt besloten om in café “De Tolbrug” te blijven biljarten, al kan er vaak vrijdags niet gebiljart worden vanwege bruiloften.
Er wordt een girorekening geopend en de contributie wordt met fl. 1,00 verhoogd naar fl. 5,00 per maand.

1977

De laatste vijf jaren is Cub Theunissen secretaris geweest en verzorgde hij het jaarverslag. Vanwege zijn gezondheid treedt hij af en wordt opgevolgd door Wim Sommerdijk. De voorzitter hoopt dat er een goede samenwerking zal zijn, zeker omdat de nieuwe secretaris telefoon heeft. In de competitie doen 4 teams mee.

1978

Kamp 78 m-w

De vereniging bestaat uit 23 leden. Het is nog steeds gebruikelijk dat de secretaris het jaarverslag voorleest, waarna na goedkeuring door de vergadering, de voorzitter tekent voor akkoord. Het nieuwjaarstoernooi is een groot succes mede dank zij de lekkere hanen. Toon Verploegen wordt wederom herkozen als penningmeester. Zeker nadat Gradus Coppes opmerkt dat Toon dat “baantje” maar moest houden. Er zijn een paar leden die het een jaartje rustig aan willen doen. Piet van Heumen blijft wel lid maar wil een jaar niet biljarten. Gijs Hendriks wil alleen reserve staan. Antoon Verwaaijen wil ook een jaartje “rust” omdat hij zijn huis wil herbouwen, vanwege brandschade. Het is gebruikelijk in deze tijd om aan toernooien mee te doen, zoals het Herricustoernooi, Rode Kruis en aan het toernooi van de Herwonnen Levenskracht.

1979

Biljartzaal

In de ledenvergadering wordt ingestemd met de nieuwe leden Sil Burgers, Herman Schiks, Bart de Leeuw en Olav Sommerdijk. Tot deze tijd is het gebruikelijk om de ledenvergadering te laten beslissen of iemand lid mag worden. Nu worden de reglementen zodanig aangepast dat het bestuur gemachtigd is nieuwe leden aan te nemen en niet meer de voltallige ledenvergadering.

De voorzitter merkt op dat er al jaren geen team meer een kampioenschap in de wacht kan slepen. Gelukkig is de onderlinge verstandhouding prima, wat het bestuur zeer verheugt.

De jaarlijkse feestavond is gebruikelijk met levende muziek. Vanwege de hoge kosten wordt besloten om met een diskjockey in zee te gaan die “plaatjes” draait.
De club bestaat uit 24 personen. Toon de Vree opent in mei als voorzitter de vergadering met de opmerking dat we meer financiën hebben dan kampioenen. Dick Schlüter stopt als wedstrijdleider van de onderlinge competitie, omdat deze niet naar behoren verlopen is. De jaarlijkse feestavond met een diskjockey is te saai, daarom wordt er besloten om toch maar weer met levende muziek te feesten. Gradus Coppes treedt af als bestuurslid en stelt zich niet herkiesbaar. De functie van bestuurslid blijft in de familie, want zoon Max neemt het van hem over. Toon de Vree wordt weer als voorzitter herkozen.

Sil Burgers bedankt na een jaar als lid, omdat hij de voorkeur geeft aan de fanfare en voetballen.

1981

De samenwerking binnen het bestuur laat te wensen over. Toon Verploegen treedt af als bestuurslid en stelt zich niet herkiesbaar. Toon de Vree bedankt hem voor de meer dan 17 jaar dat hij de financiën geweldig beheerd heeft. Henk Spanjaard wordt zijn opvolger. Mede door de prikborden, verzorgd door de familie Derksen, is er jaarlijks voldoende financiële armslag
Het wil nog steeds niet erg lukken met het onderlinge clubkampioenschap. Vanwege de campinggasten en de drukte in de zomer kan er niet vóór de KNBB-competitie met het onderlinge toernooi begonnen worden. Tijdens de competitie, ook onderling spelen lukt niet omdat er dan veel wedstrijden niet gespeeld worden. Er wordt nu voorgesteld om een onderlinge teamcompetitie te spelen.

1982

Toon de Vree, Max Coppes en Dick Schlüter worden als bestuurslid herkozen. Dick neemt de functie van penningmeester over. Henk Spanjaard neemt de functie van secretaris van Wim Sommerdijk over, die wegens ziekte heeft bedankt als bestuurslid. Als nieuw bestuurslid treedt Piet van Heumen toe tot het bestuur. In het jaarverslag staat hierover geschreven “dat de voorzitter nog wel twee kandidaten weet en daarbij Piet van Heumen nadrukkelijk aankijkt, die zich hierbij spontaan opgeeft voor het bestuur”. De vereniging bestaat nog uit 14 leden. De jaarlijkse feestavond blijft beperkt tot een avondje borrelen bij café “De Tolbrug” omdat de nieuwjaarsactie niet genoeg heeft opgebracht.

1983

Er zijn drie nieuwe leden te verwelkomen, n.l. Frans Arts, René Derksen en Bart van Heumen, terwijl er twee leden stoppen Cub Theunissen en Theo van Dijk. De contributie was de voorgaande 10 jaar gelijk gebleven, maar wordt nu fors verhoogd, namelijk 50%. Er wordt nog even gediscussieerd om het poedelgeld weer in te voeren, maar hier wordt van af gezien.
Er worden 3 teams voor de competitie ingeschreven. In de maand september wordt er weer om de Derksen-bokaal gestreden tegen Crispinus. Deze jaarlijks terug kerende bokaal wordt nu definitief door Crispinus gewonnen

1984

Finale vd Berg

Bart de Leeuw bedankt als lid. Henk Spanjaard wordt herkozen als bestuurslid. Er gaan stemmen op om nieuwe biljartkleding aan te schaffen. De voorzitter antwoordt dat dit niet haalbaar is en dat men ook nog in onderhandeling is over het embleem.

1985

Kamp Bart

Voetbal blijkt bij de leden ook belangrijk te zijn. De jaarvergadering begint in mei pas om 22.10 uur want iedereen moest eerst Nederland – Oostenrijk kijken. Jan van Bronkhorst stopt met biljarten. Theo van Dijk keert weer terug op het oude nest. Wegens het afschaffen van het prikbord zijn de inkomsten drastisch teruggelopen. Het houden van de jaarlijkse feestavond wordt vanwege de financiën problematisch en gaat niet door. 

1986

Finale jeugd

De spoeling in de vereniging wordt dun er zijn nog maar 12 leden. Arie Spanjaard en Piet van Heumen, tevens bestuurslid stoppen. Rene Derksen wordt als nieuw bestuurslid gekozen.
De achterstand aan contributie is een jaarlijks terugkerend aandachtspunt. De verhoudingen lopen erg scheef fl. 1600,- in kas en nog een achterstand aan contributie van bijna fl. 1000,-. Elk jaar vraagt de penningmeester aan de leden om hun openstaande schuld zo snel mogelijk te voldoen. Er wordt nu dreigende taal geuit om de chronische gevallen te gaan beboeten. Het bezoeken van recepties blijkt een te grote belasting voor het bestuur. Er wordt besloten de recepties in het vervolg door een bestuurslid en een gewoon lid te bezoeken. De secretaris houdt dit bij.
Het bestuur stelt voor om fl. 25,- per persoon bij te dragen voor de feestavond. De leden vinden dit teveel, waardoor de feestavond niet doorgaat.

1987

Op de vergadering zijn slechts 8 leden. Anton Goossen is nieuw lid. Er wordt besloten nieuwe biljarttruien aan te schaffen. De kleur wordt bordeaux-rood. Er wordt een eigen bijdrage van fl. 50,- gevraagd.

1988

1988

De penningmeester meldt dat de achterstand aan contributie slechts fl. 90,- bedraagt. KNBB District Nijmegen bestaat op 22 april 1989 50 jaar. Om dit jubileum te vieren moet elk lid 20 loten à fl. 1,- verkopen, ten bate van dit feest. BV De Vriendenkring zelf, heeft het komende jaar hun 25-jarig jubileum. Om dit te bekostigen wordt op voorstel van Frans Arts per thuiswedstrijd per persoon fl. 2,50 gelapt. De teamleiders innen de bijdrage. 

1989

Bestuur 1989

In een bijzondere ledenvergadering wordt besproken hoe het 25-jarig jubileum gevierd gaat worden.
Er wordt geprobeerd om een districtsfinale te organiseren. Hiervoor zal er een 2e biljart bij geplaatst moeten worden. Het wordt de Tini Wijnen bokaal voor de jeugd.
Als oefenprogramma voor de competitie wordt er voor de 1e keer deel genomen aan het DWS toernooi.
Hiernaast het bestuur tijdens het 25-jarig jubileum.