1990

Financieel is de club weer kerngezond. Dick Schlüter meldt dat er meer dan fl. 3400,- in kas is. Hij haalt de bijdrage aan van Trudi Spanjaard die tijdens de Tini Wijnen bokaal fl. 518, - heeft weten op te halen met het verkopen van kaartspellen.

Voor het eerst is er een jeugdteam dat meteen geweldige resultaten haalt. Het team bestaat uit Henri Spanjaard, Dennis v/d Boogaard, Marcel Kleine en Wilfred de Kok. Onder de hoede van Max Coppes en Dick Schluter worden de fijne kneepjes bijgebracht. Jeugdleider Henk Spanjaard begeleidt ze. Ze worden Districtskampioen, Gewestelijk kampioen en 3e op het Nationale kampioenschap.

Café De Tolbrug heeft een nieuwe uitbater, waardoor er enkele wijzigingen worden doorgevoerd. Op dinsdagavond is het café gesloten. De jeugd kan op woensdagmiddag vrij biljarten. Het vrije biljarten door de leden wordt afgeschaft, via de klok dient er betaald te worden.

1991

Jeugt 90 2e

De vereniging organiseert voor de eerste keer een gewestelijke finale (1e klasse libre). De firma Fleuren zorgt voor een extra biljart en scorebord.
Men is niet bijzonder te spreken over het verloop van de competitie. Het bestuur bespreekt dit met de kastelein, waarbij het volgende aan de orde komt: verwarming in de zaal, schoon maken biljart, klok, uitserveren snacks, gebruik biljartballen, consumpties en bezoek kastelein aan finales.
Er komen twee leden weer terug bij de club n.l. Jan van Bronkhorst en Piet van Heumen. Als nieuw lid worden begroet Han van Dijk en Jan van Asten. Jeugdlid Dennis v/d Boogaard wil vanwege studie stoppen met biljarten. Hij bedankt de mensen die hem begeleidt hebben. Er wordt druk op hem uitgeoefend op nog een jaar lid te blijven,omdat anders de andere jeugdleden hier de dupe van worden.

1992

De voorzitter verwelkomt Willemien en Karel Krom en Wim Janssen als nieuwe leden. Er worden 5 teams ingeschreven voor de competitie. De secretaris neemt in de notulen op dat de vergadering erg rumoerig is en dat het ondoenlijk is zo een verslag te maken. 

1993

Drie leden zeggen hun lidmaatschap op, Jan van Bronkhorst, Antoon Goossen en Dennis v/d Boogaard. Als nieuw lid wordt Wim de Klein begroet. Henk Spanjaard stopt als bestuurslid en wordt door de voorzitter bedankt voor zijn 10 jaar die hij als secretaris heeft gefunctioneerd. Frans Arts wordt gekozen tot bestuurslid. Om toch met vijf teams te kunnen blijven biljarten weet Frans zijn zwager Roel Overdijk telefonisch tijdens de vergadering te strikken als lid. 

1994

Toon v/d Berg wordt gehuldigd vanwege zijn 25-jarig lidmaatschap en krijgt de zilveren speld opgespeld, terwijl zijn vrouw Mien bloemen in ontvangst mag nemen. Nul de Kok wordt als nieuw lid verwelkomt.

1995

Er wordt een aparte vergadering belegd om het huishoudelijke reglement te herzien, wat sterk verouderd is. Tevens staat het vernieuwen van de kleding op de agenda. Theo van Dijk en Henk Spanjaard worden gehuldigd vanwege hun 25-jarig jubileum. 

1996

Het huishoudelijke reglement wordt goedgekeurd. Toon de Vree treedt af als bestuurslid en als voorzitter. Het bestuur draagt Wim de Klein voor die met algemene stemmen wordt aangenomen. Tevens wordt hij door de vergadering als voorzitter gekozen. Henk Spanjaard stopt als lid. 

1997

Frans Arts en Dick Schlüter worden als bestuurslid herkozen. Voor het eerst wordt er een bandstootcompetitie door de KNBB georganiseerd. Hier is van de club uit grote belangstelling voor. Voor het eerst wordt er afgezien van deelname aan het DWS toernooi. De voorkeur gaat uit naar een onderling toernooi, waarbij een setje driebanden, bandstoten en libre gespeeld wordt.

1998

Toon de Vree wordt gehuldigd voor zijn 25-jarig lidmaatschap. Max Coppes en Rene Derksen worden herkozen als bestuurslid.

1999

De nationale bond zit in financiële problemen. Er wordt van elk lid een éénmalige bijdrage van fl. 5,- gevraagd voor de automatisering. Niemand van de vergadering loopt erg warm voor dit wanbeleid. De vereniging was zeer succesvol dit seizoen. Roel Overdijk bedankt iedereen die naar de nationale finale in Almere is komen kijken. Wim de Klein wordt herkozen als bestuurslid en voorzitter.

2000

Bert Schraven heeft zich als nieuw lid aangemeld. De vereniging wil verder uitbreiden en over meer de biljartfaciliteiten beschikken. Een commissie bestaande uit Toon v/d Berg, Max Coppes, Antoon Goossen en Wim de Klein hebben een accommodatieplan voor de vereniging opgesteld en bij de Gemeente Wijchen ingediend. De Gemeente geeft als antwoord dat er de voorkeur aan gegeven wordt om de biljartvereniging onder te brengen bij het Dorpshuis in Bergharen. Dick Schlüter treedt af als bestuurslid, Frans Arts neemt het penningmeesterschap van hem over.

2001

Antoon Goossen en Nul de Kok hebben hun lidmaatschap opgezegd. Jan Steeg meldt zich aan als nieuw lid. Het bestuur dient twee voorstellen in bij het District n.l. “Uitspraken van een strafkamer publiceren” en “Districtsfinales laten leiden door districtsarbiters”. Beide voorstellen worden niet aangenomen.

2002

Biljarthome

In het Dorpshuis komt de ruimte van de Rommelpot vrij die geschikt gemaakt kan worden om te biljarten. De leden spreken zich bijna unaniem (16 voor, 0 tegen, 2 onthoudingen) uit om hier te gaan biljarten. Met de Katholieke Bond van Ouderen (KBO) wordt besloten om deze ruimte samen te gaan exploiteren als biljarthome. Er worden twee commissies (Bouw en Beheer/Inrichting) benoemd voor verdere afhandeling. Er wordt een handboek opgesteld hoe de drie partijen (Dorpshuis, Vriendenkring en KBO) met elkaar omgaan. Met het bestuur van het Dorpshuis wordt een huurcontract opgesteld.
Bert Thijssen wordt welkom geheten als nieuw lid. Van de leden wordt een andere instelling gevraagd nu men zelf het biljarthome exploiteert. Er is veel vrijwilligerswerk nodig om de zaak draaiende te houden. Er wordt een procedure afgesproken hoe er door het bestuur gehandeld wordt indien men een te geringe bijdrage levert. Het 1e team wordt wegens onenigheid onderling, uit de competitie teruggetrokken. Diverse gesprekken met belanghebbenden leidt niet tot een oplossing.

2003

Twee leden zijn ons het afgelopen jaar ontvallen n.l. Toon de Vree en Jan Steeg. Nieuwe leden zijn Henk van Kerkhof, Hans Plamont, Albert Rutten en Theo Verheijen. Gerrit Derksen en Karel en Willemien Krom hebben te kennen gegeven te stoppen. Er is een beheerscommissie in het leven geroepen om de lopende zaken in het Biljarthome te regelen.
Er wordt een commissie benoemd om tot de aanschaf van nieuwe kleding over te gaan.

Vriendenkring 2003

2004

Frans Arts is na 22 jaar lidmaatschap, ons na een kort ziekbed ontvallen. Het Biljarthome spreekt de mensen aan, want we kunnen de volgende nieuwe leden begroeten Henk Bulte, Jan van Dongen, Lyon Megens, Herman Schiks, Gert-Jan v/d Ven, Ton de Waal en Ton Willems. Voor het eerst in de geschiedenis van de vereniging hebben we een kaderteam in de landelijke competitie. Geert Vink wordt gekozen tot bestuurslid en gaat het penningmeesterschap overnemen van Max Coppes, die dit tijdelijk heeft waargenomen.

De vereniging viert zijn 40-jarig jubileum met een receptie en een feestavond.

Zie ook de fotos van dit jubileum op deze site.

Het districtbestuur heeft een brief van een aantal verontruste horecaondernemers (Nijmegen) ontvangen. Hierin wordt de paracommercie vanwege het biljarthome aan de kaak gesteld. Hun voornaamste argument is, dat er sprake is van oneerlijke concurrentie met sportkantines en paracommerciële horeca. Als antwoord in de brief van het districtsbestuur aan de Horeca valt te lezen dat het standpunt van het districtsbestuur is dat men als taak en doelstelling heeft het organiseren van de biljartcompetitie, het promoten en beschermen van de biljartsport, met respect voor wet- en regelgeving.Verder geven ze aan dat het districtsbestuur zich geen partij vindt in deze en gaat geen vergunningen controleren of betwisten. Tevens is er een trend waarneembaar dat er steeds meer horecagelegenheden hun deuren sluiten.
Er worden spelregels bepaald voor teamsponsoring. Er zijn vergevorderde plannen om een nieuw dorpshuis te gaan bouwen. Hiervoor heeft de vereniging haar wensen kenbaar gemaakt ten aanzien van biljartruimte en beheer.

Max Coppes is gehuldigd als erelid voor zijn verdiensten voor de vereniging (mede oprichter) en zijn
40 jarig lidmaatschap

2015Vol trots kunnen wij u melden dat Lyon Megens zondag 25 Januari in Bergen Op Zoom zijn 2e Nederlands Kampioenschap van dit seizoen in de wacht heeft weten te slepen.

 De vereniging viert zijn 50-jarig jubileum met een receptie en een feestavond.

Zie ook de fotos van dit jubileum op deze site.