Biljart Federatie Wijchen e.o.

                                                          UITNODIGING

         

Algemene Ledenvergadering op donderdag 18 april a.s. in Zalencentrum Verploegen.  Aanvang 10.00 uur.

                                                                                                                                                      

            AGENDA.

 

 

01         OPENING.

02          INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN.             

03          VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 19-04-2018.

04          JAARVERSLAG SECRETARIS 2018.

05          VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE.

06          JAARVERSLAG PENNINGMEESTER 2018.

07          BEGROTING 2019. 

08          VASTSTELLING CONTRIBUTIE 2019 – 2020.

09          VERKIEZING LID KASCONTROLECOMMISSIE.

              AFTREDEND EN NIET HERKIESBAAR: DHR. P. van  GEMERT (OOST).

10          BESTUURSVERKIEZING.

              AFTREDEND EN HERKIESBAAR:  SECRETARIS  P. CORNELISSEN (BCAH).             

                 KANDIDAATSTELLING TOT VOOR AANVANG VAN DE VERGADERING.

 

             PAUZE.

 

11         VOORSTEL AANPASSING WEDSTRIJDREGLEMENTEN.

12         REGULIERE- EN  BEKERCOMPETITIE 2019 – 2020.   

13         GESCHILLENCOMMISSIE.

14         PROGRAMMA-BOEKJE.

15         RONDVRAAG.

16         SLUITING.

 

                                                                                                          

            Namens het Bestuur,

            P. Cornelissen, secretaris.